Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Szolgáltató adatai

Baobab Panzió Kft.

Székhelye (= Szolgáltatás címe): 8600 Siófok, Batthyány utca 23.

Cégjegyzékszám: 14-09-316263

Adószám: 26272353-2-14

Általános szabályok

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybe vételét. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését.

Szerződő felek

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. A mennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A Szerződés létrejötte

A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az ajánlat érvényessége a választott szobatípus szabad kapacitásáig él, tehát akkor szűnik meg, amikor Szolgáltató visszajelzés hiányában harmadik félnek értékesíti azadott szobát. Vendégnek újabb ajánlatkérést kell továbbítani Szolgáltató részére, aki aktualizálja a kiküldött ajánlatot az elérhető szobatípusokra.

A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül.

Vendég által szóban leadott, Szolgáltató által vissza nem igazolt foglalás, módosítás, megállapodás nem szerződés értékű.

A Vendég és a Szolgáltató között létrejött, szállás, illetve egyéb szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés határozott időtartamra szól.

 • Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szállodát, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, a megüresedett szobát újra értékesíteni.
 • Amennyiben Vendég tartózkodásának hosszabbítását kérvényezi, az csak a Szolgáltató visszaigazolását, engedélyét követően léphet érvénybe.
 • Amennyiben Vendég a kötelező határidőig (10:00) nem hagyja el szállodai szobáját, abban az esetben Szolgáltató díjat számolhat fel (a napi szobaár 100 %-a) a Vendég terhére.

Fent említett szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Vendég és a Szolgáltató által írásbeli megállapodás szükséges.

Árak

A szálloda szobaárai, csomagárai a szálloda Recepcióján elérhetőek. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, kávézó, wellness) állnak rendelkezésre.

Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Az árak az általános forgalmi adót minden esetben tartalmazzák, a szobaárnak viszont nem képezi részét az idegenforgalmi adó, mely a helyszínen, Vendég által fizetendő. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Vendégre.

 • Gyermekkedvezmény: 0-4 éves korig a szállás gyermekek számára díjmentes, 5 éves kortól teljes át fizetendő.
 • A szálloda nem biztosít pótágyat vendégei részére.

Fizetés módja

Szolgáltató a Vendég részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt.

Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.

 • Szolgáltató a szolgáltatás szerződés szerinti igénybevételének és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként kérhet bankkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a bankkártya alapján a vendég bankszámláján zárolásra kerül.
 • Szolgálható igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére. A Vendég számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy bármely pénznemben, melyet a Magyar Nemzeti Bank hirdetménye szerint elfogad.

Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet, illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját terheli.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00-tól foglalhatja el (Check-in) és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00-ig köteles elhagyni (Check-out), kivéve, ha előzetes megbeszélést követően Szolgáltató korábbi érkezést (Early check-in) illetve a későbbi elutazást (Late check-out) nem teszi a Vendég számára lehetővé.

 • Amennyiben Vendég nem jelenik meg este 21:00-ig, Szolgáltató visszaléphet a szerződés megkötésétől, kivéve, ha a Vendég előre nem jelzi késői bejelentkezésének igényét.
 • Amennyiben Vendég a szállodai szobára előleget fizetett, abban az esteben a szerződés él, Szolgáltató, nem állhat el a szerződés megkötésétől. Amennyiben a Vendég nem jelenik meg, a befizetett előleg Szolgáltatót illeti, vissza nem térítendő.

Háziállatok

A Szolgáltató földszinti szobáiba háziállt bevihető (kistestű kutya, macska), melyre jogosult külön díjat felszámítani az állat elhelyezésére és az utazás utáni takarításra. A Vendég teljes körűen felelős az állat által okozott károkért.

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 • a Vendég rendeltetés szerűén használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít;
 • a Vendég fertőző betegségben szenved;
 • a Vendég nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

Elhelyezési garancia

Amennyiben a Szolgáltató szállodája a szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

A Szolgáltató köteles:

 • a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
 • térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére.
 • ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

A Vendég kötelezettségei

 • A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
 • A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
 • A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.
 • A szálloda területén (szállodai szoba, étterem, kávézó, wellness), Vendég számára tilos a dohányzás.

A Vendég kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

A vendég betegsége, halála

Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költség-kompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

 • a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
 • a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A bekövetkezett kárt a Vendégnek köteles azonnal a szállodának bejelenteni és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint bíróság az illetékes.

Titoktartás

A Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

Weboldal

 • Online foglalások esetén weboldalunk SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz. A protokoll biztosítja a Vendég számára a biztonságos kommunikációt az Ő és a honlapot kiszolgáló tárhely között. Vendég által megadott információknak, mint például a hitelkártya adatok, illetve egyéb személyes információk rögzítése titkosítás alatt történik, mely kizárja az adatok kiszivárgását.
 • A weboldal teljes tartalmát (leírások, képek, elrendezés, logó) szerzői jog védi. Bármely Szolgáltató által feltöltött tartalom másolása vagy felhasználása nem engedélyezett Szolgáltató beleegyezése nélkül.
 • Szolgáltató nem garantálja a weboldal folyamatos, hibamentes működésért, az esetenként előforduló, időszakos működési leállásokért felelősséget nem vállal.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló pontatlanságért vagy hiányosságért.
 • Vendég nem rendelkezik semmilyen kötelességgel a weboldalon történő ajánlatok